Projekts tiek finansēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība”; 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”; 1.1.1.1. pasākuma” ;Praktiskas ievirzes pētījumi”; 3.kārtas ietvaros. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar komersantu, ievērojot efektīvas...