Projekts tiek finansēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība”; 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”; 1.1.1.1. pasākuma” ;Praktiskas ievirzes pētījumi”; 3.kārtas ietvaros. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar komersantu, ievērojot efektīvas sadarbības nosacījumus, lai apmainītos ar zināšanām/ tehnoloģijām projekta mērķa sasniegšanai. Projektā paredzēts veikt gan rūpnieciskos pētījumus, gan eksperimentālo izstrādi.

Pētniecība ietvers šādu darbību veikšanu:
– Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām ar uzlabotām siltumtehniskām īpašībām;
– Racionāla 3D modeļa izveide zemas emisijas mājai, kas būvēta no atjaunojamiem resursiem – koksnes un dabisko šķiedras materiāliem;
– Efektīvāko inžerniertīklu risinājumu izvēle ekoloģiskai ēkai, kas būvēta no atjaunojamiem dabas resursiem;
– Mikroklimata pētījumi zema enerģijas ēkām, kas būvētas no ekoloģiskiem būvmateriāliem;
– Ekoloģiskas un energoefektīvas atvieglotas koka konstrukcijas ēkas dzīves cikla aprēķins;
– Sabiedrības viedokļa izpēte par tās gatavību atbalstīt "zaļās domāšanas" veidu, atkritumu otrreizēju izmantošanu, atjaunojamo energoresursu lietošanu ikdienas vajadzībām un ekoloģisko būvniecību.

Sagaidāmais rezultāts:

 oriģināli zinātniskie raksti;
 produkta prototipi;
 patenta pieteikums;
 citi rezultāti, kas papildina pētījuma rezultātus.

Projekta zinātniskais vadītājs, vadošā pētniece D. Bajāre, e-pasts: [email protected]
Uzņēmuma pārstāvis, SIA WWL HOUSES valdes loceklis I.Reinhards, [email protected]