“Projekta nosaukums: “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no
ekoloģiskiem būvmateriāliem”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”
Informācija par paveikto periodā: 01.01.2022. – 31.03.2022.
Apraksts:
Darbības Nr.2 “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām ar
uzlabotām siltumtehniskām īpašībām” ietvaros turpināts darbs pie sienu prototipu izstrādes,
izmantojot koka karkasu un eksperimentāli izstrādātos materiālus jeb bio-kompozītus, kopumā
izgatavoti 10 paneļu prototipi tālākiem pētījumiem.
Sadarbībā ar projekta vadošo partneri RTU, darbības Nr.3 “Racionāla 3D modeļa izveide
zemas emisijas mājai, kas būvēta no atjaunojamiem resursiem – koksnes un dabiskas šķiedras
materiāliem” īstenošanas laikā uzsākts darbs pie ekoloģisko materiālu novērtējuma uz ārējo
norobežojošo konstrukciju savienojuma vietām, kā arī izmantojot IDA-ICE programmu, uzsākts
darbs pie dinamisko aprēķinu modeļu izveides.
Savukārt, darbības Nr.4 “Efektīvāko inžerniertīklu risinājumu izvēle ekoloģiskai ēkai, kas
būvēta no atjaunojamiem dabas resursiem” ietvaros apskatītas iespējas teorētiski novērtēt
alternatīvo/ pasīvo risinājumu efektivitāti un darbības režīmus, veikta sākotnēja analīze par klimata
datiem objekta izvietojuma vietā. Papildus tam tika iegūti pirmie dati par gaisa temperatūru
TROMBA sienā.
Darbība Nr.5 “ Mikroklimata pētījumi zema enerģijas ēkām, kas būvētas no ekoloģiskiem
būvmateriāliem” – tika veikta enerģijas patēriņa un energoefektivitātes analīze, izmantojot Latvijas
būvnormatīvu prasības, lai nodrošinātu zemu enerģijas patēriņu izvēlētajam konstrukcijas
risinājumam un pārskatītas pašreizējās prasības attiecībā uz pelējumu veidošanos un mitruma
kondensāciju konstrukcijās.
Sadarbībā ar RTU, balstoties uz pētījuma rezultātiem, nopublicēti trīs zinātniskie raksti –
“Evaluation of Heating and Cooling Loads for a Well-Insulated Single-Family House under Variable
Climate Pattern”, “Hemp shive-based bio-composites bounded by potato starch binder: the roles of
aggregate particle size and aspect ratio” un “Sustainable building materials based on hemp shives
and geopolymer paste”. Sniegts atbalsts projekta vidusposma zinātniskās atskaites sagatavošanā,
lai iesniegtu ekspertiem vērtēšanai.”